โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุข เทศบาลเมืองชลบุรี เข้าฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563

            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas