ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

      ห้องเรียนปกติ

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 1

     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 2

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 3

     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 4

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 5

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 6

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 2

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 3

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 (วิทย์-คณิต)

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 (อังกฤษ-จีน)

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 (วิทย์-คณิต)

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 (อังกฤษ-จีน)

ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

      ห้อง MEP และ IEP

     Prathom 1

     Prathom 2

      Prathom 3

      Prathom 4

      Prathom 5

      Prathom 6

     Mathayom 1

      Mathayom 2

      Mathayom 3
            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas