ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

      ห้องเรียนปกติ

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 1

     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 2

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 3

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 4

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 5

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 6

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 2

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 3

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 5

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 6

ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

      ห้องเรียน MEP และ IEP

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 1

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 2

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 3

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 4

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 5

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 6

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 2

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 3

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 5

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 6

            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas