ขอบข่ายเนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

     ห้องเรียนปกติ ป.1-ม.3

     ห้องเรียนMEP-IEP ป.1-ม.3

      ห้องเรียนปกติ ม.4-ม.6

     ห้องเรียนMEP-IEP ม.4-ม.6

            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas