ขอบข่ายเนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

     ห้องเรียนปกติ

      ห้องเรียน mep และ iep

            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas