โรงเรียนปรีชานุศาสน์

     ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัชชา โพธิพูล ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2564

            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas