ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน

     

      ระดับประถมศึกษา

     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระเบียบทรงผมนักเรียน

     

     ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas