วิสัยทัศน์โรงเรียน

      วิสัยทัศน์โรงเรียน อัตลักษณ์การศึกษาเด่น เป็นโรงเรียนมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก มุ่งสัมฤทธิ์ผลแบบองค์รวม คำอธิบายวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์การศึกษาเด่นเป็นโรงเรียนมาตรฐานการศึกษาคาทอลิกหมายถึง เป็นสถานศึกษาที่แสดงถึงลักษณะการดำเนินงานตามหลักการศึกษาคาทอลิกด้วยการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักปรัชญาปรัชญา ที่เป็นลักษณะเฉพาะ (อัตลักษณ์) ของตนเอง (CatholicPhilosophy,CatholicIdentity) มีคุณภาพตามมาตรฐานคาทอลิก (Catholic Standard School) สอดคล้องกับหลักการบริหารการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษามีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่ง พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้เรียนให้เจริญก้าวหน้าครบทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และสติปัญญา พัฒนาผู้เรียนและบุคลากร เป็นรายบุคคลให้สามารถบรรลุถึงความ ดีงามของมนุษย์ (Human Good) ตามหลักคริสตศาสนธรรม มีคุณลักษณะ(อุปนิสัย) อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกตามคุณค่าพระวรสาร (Gospel Value) มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ก่อให้เกิดความกระจ่างของความรู้ด้วยการบูรณาการวัฒนธรรม แสงสว่างแห่งความเชื่อและชีวิต สร้างบรรยากาศของการประกาศข่าวดีด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษา (ครอบครัว/สังคม/ชุมชนศาสนา) ในมิติด้านศาสนา และความเชื่อ เทียบ Gravissimum Educationis (การศึกษาแบบคริสต์) Catholic School (โรงเรียนคาทอลิก) The Catholic School on the Threshold of the Third Millennum (โรงเรียนคาทอลิกสู่สหัสวรรษที่สาม) มุ่งสัมฤทธิ์ผลแบบองค์รวม หมายถึง เป็นองค์กร/สถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ (Achievement) การปฏิบัติตามพันธกิจแบบครอบคลุม ครบทุกด้านโดยเน้นความสัมพันธ์ของทุกมิติอย่างสมดุล อาศัยหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษาและบุคลากรทุกระดับ หมายเหตุ มาตรฐานการศึกษา หมายถึง มาตรฐานคุณภาพตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน (สพฐ.) และการประเมินภายนอก (สมศ.) ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา/กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 มาตรฐานการศึกษาคาทอลิก หมายถึง มาตรฐานคุณภาพด้านบริหารจัดการ ด้านผู้เรียน ด้านครู ด้านสภาพแวดล้อมบรรยากาศการประกาศข่าวดีและด้านชุมชนการศึกษา ตามหลักปรัชญาและเป้าหมายการจัดการศึกษาคาทอลิก

พันธกิจ

      1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก (Catholic Standard School) และหลักการบริหารตามมาตรฐาน 2. พัฒนาหลักสูตร/การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักการจัดการศึกษาคาทอลิกและมาตรฐานการศึกษา 3. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะนิสัย ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (คุณค่าพระวรสาร : Gospel Value) และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ด้านครูและด้านผู้บริหาร) 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะนิสัยตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (คุณค่าพระวรสาร : Gospel Value) และมีคุณภาพตามมาตฐานการศึกษา 5. พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษา (ชุมชนศาสนา/ครอบครัว/สังคม) ในมิติด้านศาสนาและความเชื่อ และมิติคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ทางการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic) ปฏิบัติตามพันธกิจแบบครอบคลุมครบทุกด้านโดยเน้นความสัมพันธ์ของทุกมิติอย่างสมดุล โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษาและบุคคล

เป้าหมายกลยุทธ์

      1. มีระบบและกลไกการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาคาทอลิก (Catholic Standard School) และมาตรฐานการศึกษา 2. มีคุณภาพตามนโยบายหรือเป้าหมายการจัดการศึกษาคาทอลิกตามที่สังฆมณฑลกำหนด (แผนอภิบาล ด้านการศึกษาอบรมสังฆมณฑลจันทบุรี) 3. มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 5. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักการการจัดการศึกษาคาทอลิก และตามมาตรฐานการศึกษา 6. มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักการจัดการศึกษาแบบคริสต์และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (การพัฒนาหลักสูตร รวมความหมายถึง การสร้างหลักสูตร/กระบวนการเรียนการสอน/การวัดประเมินผล) 7. มีหลักสูตรระดับสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิกและมาตรฐานการศึกษา 8. มีระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพบุคลากรตามหลักการการจัดการศึกษาคาทอลิกและมาตรฐานวิชาชีพครู (ครูและผู้บริหาร) 9. บุคลากรมีคุณภาพตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกและมาตรฐานวิชาชีพ (ครูและผู้บริหาร) 10. มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี สามารถนำไปปฏิบัติได้ 11. มีระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักการการศึกษาคาทอลิกและตามมาตรฐานการศึกษา 12. ผู้เรียนมีคุณลักษณะนิสัยตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 13. มีการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย 14. มีระบบและกลไกการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษา (ชุมชนศาสนา/ครอบครัว/สังคม) ตาม หลักการการศึกษาคาทอลิก และมาตรฐานการศึกษา 15. มีกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ 16. มีชุมชนการศึกษาที่มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 17. มีบรรยากาศการประกาศข่าวดีในองค์กร/สถานศึกษา 18. มีระบบและกลไกการพัฒนาผลสัมฤทธิ์คุณภาพ (Achievement) สถานศึกษาแบบองค์รวม (Holistic) 19. มีผลสัมฤทธิ์คุณภาพ (Achievement) สถานศึกษา ที่เป็นเอกภาพ (Unity and Solidarity) ในระดับโรงเรียนโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษาและบุคลากรทุกระดับ
            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas