พิธีมอบรับรางวัลเกียรติบัตร

     1.โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2565 วิชาคณิตศาสตร์ เด็กหญิงณัฏฐณิชา โรจน์ขจรนภาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ 1.เด็กชายพาสกุล ช่วยเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 2.เด็กหญิงนัทธมน ศรีรัชญาณนนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย 2.โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 1.เด็กหญิงณัฏฐณิชา โรจน์ขจรนภาลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 2.เด็กหญิงพิมพ์ญาดา รุ่งแสงฉาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 3.เด็กหญิงปนิตา พรมเทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 4.เด็กหญิงชญญภัทร พูลศิริ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 5.เด็กชายศุภศิษฎิ์ ปานาพุฒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 6.เด็กชายณัฏฐพล ทองทับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 7.เด็กหญิงธันยากานต์ จิรหฤทัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 8.เด็กชายวริทธิ์กรานต์ ลิมป์โกมล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 9.เด็กหญิงพิชยภา ชลวิชิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 10.เด็กหญิงนปภัช เจริญชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas