โรงเรียนปรีชานุศาสน์

     ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ แข่งขันเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 65 1.รายการแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม MixedMedia ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 5 นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน เด็กหญิงนิชาภา ปัญญานาม ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวน้ำทิพย์ อยู่โค 2.รายการแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม MixedMedia ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 7 นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน เด็กหญิงปุณญิสา บุศยพงศ์ชัย ครูผู้ฝึกซ้อม นายธงชัย รายา 3.รายการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ลำดับที่ 51 นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน เด็กหญิงกวิสรา เปล่งปลั่ง ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวน้ำทิพย์ อยู่โค 4.รายการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 12 นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน เด็กหญิงณฐกาญ ปฏิสนธิราภา ครูผู้ฝึกซ้อม นายธงชัย รายา 5.รายการแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 17 นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 1.เด็กชายชยพล อ่อนศรี 2.เด็กหญิงณัฐธิชา ทองสงคราม 3.เด็กหญิงปุญญาดา จั่นเจริญ ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวน้ำทิพย์ อยู่โค 6.รายการแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 5 นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 1.เด็กหญิงชวัลญา อินสอาด 2.เด็กหญิงอริสรา คูนา 3.เด็กชายแทนคุณ ช่างประเสริฐ ครูผู้ฝึกซ้อม นายธงชัย รายา 7.รายการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง ป.1-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน เด็กหญิงกมลชนก แดนเขตร ครูผู้ฝึกซ้อม นายปราชญ์ ดวงแก้ว 8.รายการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 4 นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน เด็กหญิงกมลชนก แดนเขตร ครูผู้ฝึกซ้อม นายปราชญ์ ดวงแก้ว 9.รายการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ 17 นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน เด็กหญิงวิรันดา โภชนะ ครูผู้ฝึกซ้อม นายกิตติพงษ์ ธวัชวงษ์

            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas