พิธีมอบปลอกแขน "จิตอาสา"

     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas