"เด็กดีศรีปรีชา"

     ระหว่างวันที่ 1- 30 ก.ย. 65 การส่งเสริมอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกสู่โครงการธนาคารความดี(รัก เมตตา รับใช้ ซื่อสัตย์ พอเพียง) โดยฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนร่วมกับฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม โรงเรียนปรีชานุศาสน์            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas