วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565

     คณะกรรมการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยนางสาวลักษิกา ฉิมพาลี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นายกฤษดา สมิตนันท์ นายกัลชาญ เมืองนาง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการได้เข้ากำกับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้รถรับส่งนักเรียนในสถานศึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง 3 ท่านมา ณ โอกาสนี้            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas