บุคลากรครู

img

วิไลวรรณ อาจวารินทร์

รองผู้อํานวยการ

img

นายเกษมสุข วรสุข

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

img

น.ส. นิภาพร พงษ์ศิริพัฒน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สิน

img

นายณรงค์ฤทธิ์ อินคุณา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน

img

นางธัญญรัตน์ ขมเล็ก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการกิจการนักเรียน

img

นายไกรวัลย์ ไทยตรง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม

img

นางสุวรรณี กู้ชาติ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการ สำนักงาน