ประวัติโรงเรียนปรีชานุศาสน์

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ เป็นโรงเรียนคาทอลิกประเภทสามัญศึกษา ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ก่อตั้งครั้งแรกปี พ.ศ.2474 และครั้งที่สองเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2498

เมื่อประมาณปี พ.ศ.2474 บาทหลวงแจง เกิดสว่าง (ขณะนั้นยังไม่ได้เป็นพระสังฆราช) ได้สร้างโรงเรียนขึ้นเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลพระเยซู”โดยมี นายสว่าง ธรรมอุปกรณ์ เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียนชาย - หญิง 20 คน ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนคริสตสงเคราะห์” และมีบาทหลวงอัลองส์ มาประจำเป็นองค์แรก

ปีพุทธศักราช 2483 เกิดสงครามอินโดจีน โรงเรียนถูกปิดลง หลังจากสงครามสงบ ในปี พ.ศ.2498 บาทหลวงราช อารีพรรค ได้ขออนุญาตทางราชการเปิดโรงเรียนขึ้นอีกครั้ง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2498 ได้สร้างอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น มี 4 ห้องเรียน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มี นายสนิท วงษ์นิพนธ์ เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนชาย-หญิง 96 คนและให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนปรีชานุศาสน์”

ปีพุทธศักราช 2504 บาทหลวงราช อารีพรรค ได้สร้างอาคารเรียนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และในปี พ.ศ.2506 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 มีครู 9 คน และมีนักเรียน 334 คน

ปีพุทธศักราช 2507 นายสนิท วงษ์นิพนธ์ ขอลาออกจากครูใหญ่ นายบุญล้อม ดีศรี ซึ่งเป็นครูประจำชั้นรับหน้าที่เป็นครูใหญ่แทน

ปีพุทธศักราช 2510 บาทหลวงอรุณ ธรรมธาดา เป็นเจ้าอาวาสและเป็นผู้จัดการโรงเรียนและในปีพุทธศักราช 2513 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี นายบุญล้อม ดีศรี เป็นครูใหญ่

ปีพุทธศักราช 2512 บาทหลวงวาณิช คุโรวาท เป็นเจ้าอาวาสและผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ นายดำริ จันทร์เกตุ เป็นครูใหญ่

ปีพุทธศักราช 2519 บาทหลวงสนิท วรศิลป์ เป็นเจ้าอาวาสและผู้จัดการโรงเรียน ได้สร้างหอประชุมของโรงเรียนและบ้านพักครู วันที่ 5 กรกฎาคมพ.ศ.2520
บาทหลวงบุญยง วรศิลป์เป็นเจ้าอาวาสและทำการแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการและซิสเตอร์บุญศรี วิสุทธิอุทัยกุล เป็นครูใหญ่่

ปีพุทธศักราช 2522 ขอขยายชั้นเรียนอนุบาล 1-2 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และได้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง มีซิสเตอร์บุญศรี วิสุทธิอุทัยกุล เป็นครูใหญ่
ปีพุทธศักราช 2526 บาทหลวงบุญยง วรศิลป์ ได้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้นขึ้น 1 หลัง มีซิสเตอร์ ลำยงค์ อุ้นวุ้น เป็นครูใหญ่

ปีพุทธศักราช 2530 มีการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง

ปีพุทธศักราช 2531 ได้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง มีซิสเตอร์อุบล ผังรักษ์ เป็นครูใหญ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2532 ทางโรงเรียนได้ขออนุญาตขยายหลักสูตรระดับอนุบาลจากเดิม 2 ปี เป็น 3 ปีปี

ปีพุทธศักราช 2533 – 2536 บาทหลวงบรรจง พานุพันธ์ เป็นเจ้าอาวาสและผู้จัดการโรงเรียน ซิสเตอร์ ศรีไพร กระทอง เป็นครูใหญ่

ปีพุทธศักราช 2537 ซิสเตอร์อุบล ผังรักษ์ เป็นครูใหญ่อีกครั้งหนึ่ง และในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2538 บาทหลวงบรรจง พานุพันธ์ แทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ขออนุญาตรื้อถอนอาคารบ้านพักและอาคารประชุม เพื่อเตรียมสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง

ปีพุทธศักราช 2538 บาทหลวงปรีชา สกุลอ่อน เป็นเจ้าอาวาสและทำการแทนผู้รับใบอนุญาตในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2538 เริ่มก่อสร้าง อาคารหลังใหม่ ซิสเตอร์สุภางค์ กูลมงคลรัตน์ เป็นครูใหญ่

ปีพุทธศักราช 2539 บาทหลวงชาติชาย พงษ์ศิริ มารับตำแหน่งผู้จัดการและซิสเตอร์ศุภางค์ กูลมงคลรัตน์ เป็นครูใหญ่

ปีพุทธศักราช 2540 ซิสเตอร์มัลลิกา วรรณชัยวงศ์ มารับตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่

ปีพุทธศักราช 2541 โรงเรียนได้ขออนุญาตขยายห้องเรียน พร้อมทั้งขออนุญาตเพิ่มอัตราความจุของนักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื่องจากอาคารใหม่เสร็จแล้วให้ชื่ออาคาร 7 ชั้นว่า “อาคารมารีอา” มีการเปิดอาคารนี้เป็นทางการในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2541

ปีการศึกษา 2542 มีนักเรียนประมาณ 2,965 คน และคณะครู 148 คน

ปีการศึกษา 2543 มีบาทหลวงมานพ ปรีชาวุฒิ เป็นเจ้าอาวาสและทำการแทนผู้รับใบอนุญาต และซิสเตอร์วันทนา อโศกสกุล
เป็นผู้จัดการ-ครูใหญ่

ปีการศึกษา 2544 มีคณะครูจำนวน 150 คน จำนวนนักเรียน 3,052 คน

ปีการศึกษา 2545 มีคณะครูจำนวน 153 คน จำนวนนักเรียน 3,112 คนและนักการ-ภารโรง 32 คน จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 71 ห้อง และมีห้องประกอบการต่าง ๆ ดังนี้ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องพักครูห้องนาฏศิลป์ ห้องจริยธรรม ห้องทะเบียน ห้องพยาบาล ห้องแนะแนว ห้องประชุม ห้องปกครอง ห้องวิชาการ ห้องดนตรี ห้องบริการ ห้องสื่อและอุปกรณ์ ห้องธุรการ-การเงิน ห้องลูกเสือ ห้องศิลปะ ห้องการงาน ห้องคำสอน ห้องประชาสัมพันธ์ และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2546 มีคณะครูจำนวน 151 คน เจ้าหน้าที่สนับสนุน 6 คน ครูต่างชาติ 4 คน จำนวนนักเรียน 3,200 คน ระดับปฐมวัย 713 คน ระดับประถมศึกษา 2,025 คน และระดับมัธยมศึกษา 462 คน มีนักการจำนวน 33 คน จำนวนห้องเรียน 71 ห้อง ได้เพิ่มห้องคอมพิวเตอร์ ที่อาคาร 32 ปี จำนวน 1 ห้อง สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.2 – ป.5 มีเครื่องคอมพิวเตอร์พอกับนักเรียน จำนวน 55 ชุด นอกจากนี้มีการปรับห้องสมุดเป็นศูนย์วิทยาการ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้สำหรับสืบค้นหาความรู้ประจำศูนย์จำนวน 16 ชุด ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงห้องเรียนเป็น ห้องปรับอากาศ จำนวน 5 ห้อง สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล 1

ปีการศึกษา 2547 มีคณะครูจำนวนบรรจุ 150 คน เจ้าหน้าที่สนับสนุน 12 คน ครูต่างชาติ 4 คน จำนวนนักเรียน 3,270 คน จำนวนนักการ 33 คน ปีการศึกษานี้มีการ ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 55 ชุด นอกจากนี้โรงเรียนได้ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล 2 – 3 ห้องนาฏศิลป์ห้องศิลปะเป็นห้องปรับอากาศ 15 ห้อง ส่วนโรงอาหาร
มีการปรับปรุงเพิ่มโต๊ะอาหารจำนวน 10 ตัว และได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริการล้างจาน ซึ่งเป็นการเพิ่มในด้านสุขอนามัยให้กับผู้บริโภคยิ่งขึ้น

ปีการศึกษา 2548 มีบาทหลวงวัชรินทร์ สมานจิตเป็นเจ้าอาวาสและทำการแทนผู้รับใบอนุญาต และซิสเตอร์วันทนา อโศกสกุล เป็นผู้จัดการ - ครูใหญ่ มีคณะครู จำนวน บรรจุ 155 คน เจ้าหน้าที่สนับสนุน 9 คนพนักงาน 32 คน ครูต่างชาติ 4 คน และนักเรียน 3,311คน

ปีการศึกษา 2549 มีบาทหลวงวัชรินทร์ สมานจิต เป็นเจ้าอาวาสและทำการแทนผู้รับใบอนุญาตและซิสเตอร์จำเนียร บุญทัน เป็น ผู้จัดการ – ครูใหญ่ มีคณะครูบรรจุ 157 คน เจ้าหน้าที่สนับสนุน 10 คน พนักงาน 35 คน ครูต่างชาติ 4 คน และนักเรียน3,400 คน ปีการศึกษา นี้มีการปรับปรุง อาคาร อนุบาลชั้น 4 เป็นศูนย์การเรียนระดับปฐมวัย อาคารด้านหลังอาคารยอแซฟ ปรับเป็น 2 ชั้น เพื่อใช้เป็นห้องประกอบการ ห้องพักพนักงานและ สร้างห้องน้ำเพิ่มให้เพียง พอกับจำนวนนักเรียน

ปีการศึกษา 2550 บาทหลวงวัชรินทร์ สมานจิต เป็นเจ้าอาวาส และทำการแทนผู้รับใบอนุญาต และซิสเตอร์จำเนียร บุญทัน เป็นผู้จัดการ ครูใหญ่ มีคณะครูบรรจุ 157 คน เจ้าหน้าที่สนับสนุน 14 คน พนักงาน 50 คนครูต่างชาติ 4คน และนักเรียน 3,543 คน ปีการศึกษานี้ เราได้มีการเฉลิมฉลองครบ 75 ปีของการก่อตั้งโรงเรียน ซึ่งตรงกับการเฉลิมฉลองชุมชน 150 ปี มีการปรับปรุงอาคารพาณิชย์ เป็นที่พักครูและห้องประกอบการดนตรี ปรับปรุงโรงอาหารใหม่รองรับการจำหน่ายอาหารให้แก่ นักเรียนที่เพิ่มขึ้น และนักเรียน ที่รับประทานอาหารประจำมีการขอเปลี่ยนแปลงการเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนระดับก่อนประถมศึกษาปีที่ 1ปีละ 9,961 บาท (โดยแบ่ง เก็บปีละ 2 ครั้งๆ ละเท่าๆ กัน) และค่าธรรมเนียมอื่นในระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นตามใบอนุญาตเลขที่ ชบ.(1) 0148/2550 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2550

ปีการศึกษา 2551 บาทหลวงวัชรินทร์ สมานจิต เป็นเจ้าอาวาส และทำการแทนผู้รับใบอนุญาต และซิสเตอร์จำเนียร บุญทัน เป็นผู้จัดการ–ผู้อำนวยการมีคณะครูบรรจุ 152 คน เจ้าหน้าที่สนับสนุน 18 คน พนักงาน 41 คนครูต่างชาติ 5คน และนักเรียน 3,578 คน ปีการศึกษานี้มีการปรับปรุงห้องประกอบการคอมพิวเตอร์ระดับการ ศึกษาปฐมวัยเพื่อให้ในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีการปรับเปลี่ยนการเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน มีการจัดทำสารตราตั้ง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2550 ประกาศใช้ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2551

ปีการศึกษา 2552 บาทหลวงวัชรินทร์ สมานจิต เป็นเจ้าอาวาส และทำการแทนผู้รับใบอนุญาต และซิสเตอร์จำเนียร บุญทัน เป็นผู้จัดการ–ผู้อำนวยการ มีคณะครูบรรจุ 152 คน เจ้าหน้าที่สนับสนุน 15 คน พนักงาน 46คนครูต่างชาติ 5 คน และนักเรียน 3,592 คน ปีการศึกษานี้มีการพัฒนาและจัดซื้อระบบการบริหารงานโรงเรียน 5 ระบบ ได้แก่ ระบบงานทะเบียนผลการเรียน ระบบงานวิชาการ ระบบงานวัดผลและประเมินผลการเรียน ระบบงานธุรการ และระบบงานปกครอง

ปีการศึกษา 2553 บาทหลวงจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม เป็นเจ้าอาวาส และทำการแทนผู้รับใบอนุญาต - ผู้จัดการ และซิสเตอร์จำเนียร บุญทัน เป็นผู้อำนวยการ มีคณะครูบรรจุ 152 คน เจ้าหน้าที่สนับสนุน 18 คน พนักงาน 41 คนครูต่างชาติ 5 คน และนักเรียน 3,572คน ปีการศึกษานี้ มีการพัฒนาห้องสื่อการเรียนการสอนปัจจุบันเป็น ห้องศูนย์สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาของอาคาร 32 ปี มีการจัดทำตราสารส่งสังฆมณฑลจันทบุรีเพื่อให้สังฆมณฑลกรุงเทพฯ พิจารณาข้อมูลเพื่อส่งสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1 ต่อไป

ปีการศึกษา 2554 บาทหลวงจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม เป็นเจ้าอาวาส และประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้จัดการ และซิสเตอร์จำเนียร บุญทัน เป็นผู้อำนวยการ มีคณะครูบรรจุ 146 คน เจ้าหน้าที่สนับสนุน 24 คน พนักงาน 43 คน ครูต่างชาติ 5 คน และนักเรียน 3,551 คน ปีการศึกษานี้ ด้านวิชาการส่งเสริมการเรียนภาษาจีน มี การพัฒนาห้องเรียน โดยการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 , 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และมีการจัดทำหลังคาคลุมสนามกีฬา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของวัดพระนามเยซูและโรงเรียน

ปีการศึกษา 2555 บาทหลวงจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม เป็นเจ้าอาวาส และ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้จัดการ และซิสเตอร์จำเนียร บุญทัน เป็นผู้อำนวยการ มีคณะครูบรรจุ 144 คน เจ้าหน้าที่สนับสนุน 29 คน พนักงาน 40 คน ครูต่างชาติ 5 คน และนักเรียน 3,551คน ปีการศึกษานี้มีการพัฒนาห้องเรียนโดยการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษาปีที่ 2-5 และจัดทำสนามบาสเก็ตบอล และวอลเล่ย์บอลใหม่

ปีการศึกษา 2556 บาทหลวงจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม เป็นเจ้าอาวาส และประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้จัดการ และซิสเตอร์จำเนียร บุญทัน เป็นผู้อำนวยการ มีคณะครูบรรจุ 155 คน เจ้าหน้าที่สนับสนุน 22 คน พนักงาน 41 คน ครูต่างชาติ 9 คน และนักเรียน 3,433 คน ปีการศึกษานี้ มีการพัฒนาห้องเรียนโดยการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับการศึกษาปฐมวัยและเปิดหลักสูตรโปรแกรมการเรียนการสอนแบบพิเศษ Mini English Program (MEP) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน

ปีการศึกษา 2557 บาทหลวงจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม เป็นเจ้าอาวาส และประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้จัดการ และซิสเตอร์จำเนียร บุญทัน เป็นผู้อำนวยการ มีคณะครูบรรจุ 164 คน เจ้าหน้าที่สนับสนุน 17 คน พนักงาน 40 คน ครูต่างชาติ 15 คน และนักเรียน 3,295 คน ปีการศึกษานี้ มีการพัฒนาห้องเรียนโดยการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับการศึกษาปฐมวัยและเปิดหลักสูตรโปรแกรมการเรียนการสอนแบบพิเศษ Mini English Program (MEP) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2ระดับชั้นละ 2 ห้องเรียน

ปีการศึกษา 2558 บาทหลวงประสาน พงศ์ศิริพัฒน์ เป็นเจ้าอาวาส ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้จัดการ บาทหลวงสันติ สุขสวัสดิ์ เป็นรองเจ้าอาวาส และ และซิสเตอร์จำเนียร บุญทัน เป็นผู้อำนวยการ นางสาววิไลวรรณ อาจวารินทร์ เป็นรองผู้อำนวยการ นางอารีรัตน์ ขมเล็ก เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการสำนักงาน นายเกษมสุข วรสุข เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ นายฉัตรชัย อยู่เจริญพงษ์ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม นางสาวกิตติมา บุญช่วย เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน นางนงลักษณ์ กัปปิยบุตร เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการ เงินและทรัพย์สิน และ นางสุวรรณี กู้ชาติ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม มีคณะครูบรรจุ 164 คน เจ้าหน้าที่สนับสนุน 15 คน ครูต่างชาติ 18 คน พนักงาน 40 และนักเรียน 3,268 คน ปีการศึกษานี้ มีการพัฒนาห้องเรียน ICT ระดับการศึกษาปฐมวัย โดยการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่แทนเครื่องเก่า จำนวน 60 เครื่อง เพื่อให้ครูใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย-ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2 เปิดหลักสูตรโปรแกรมการเรียนการสอนแบบพิเศษ Mini English Program (MEP) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 จำนวนชั้นละ 1 ห้องเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ชั้นละ 1 ห้องเรียน

ปีการศึกษา 2559 บาทหลวงประสาน พงศ์ศิริพัฒน์ เป็นเจ้าอาวาส ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้จัดการ บาทหลวงสันติ สุขสวัสดิ์ เป็นรองเจ้าอาวาส และ และซิสเตอร์ดาวแข รัตโนภาส เป็นผู้อำนวยการ นางสาววิไลวรรณ อาจวารินทร์ เป็นรองผู้อำนวยการ นางอารีรัตน์ ขมเล็ก เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการสำนักงาน นายเกษมสุข วรสุข เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ นายฉัตรชัย อยู่เจริญพงษ์ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นางสาวกิตติมา บุญช่วย เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน นางนงลักษณ์ กัปปิยบุตร เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการ เงินและทรัพย์สิน และ นางสุวรรณี กู้ชาติ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม มีคณะครูบรรจุ 164 คน เจ้าหน้าที่สนับสนุน 15 คน ครูต่างชาติ 18 คน พนักงาน 40 และนักเรียน 3,284 คน เปิดหลักสูตรโปรแกรมการเรียนการสอนแบบพิเศษ Mini English Program (MEP) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 จำนวนชั้นละ 1 ห้องเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ชั้นละ 1 ห้องเรียน

img