วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2020 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ขอขอบคุณ ศน. สุทธิรักษ์ พ้นภัยพาล ที่มาให้การนิเทศ ติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา และให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆเป็นอย่างดี
ประจำปีการศึกษา 2563

แบ่งปัน