กำหนดการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2020 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

  • อาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และคำสั่งทางราชการ
  • งานและกิจกรรมต่าง ๆ จะแจ้งให้ทราบเป็นรายเดือน
  • จำนวนวันในปีการศึกษา 2563 มีเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมา

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนปรีชานุศาสน์ มุ่งมั่นที่จะดำเนินการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย ให้แก่นักเรียนของเราอย่างมีประสิทธิภาพ เต็มศักยภาพ เหมือนที่โรงเรียนของเราปฏิบัติกันมา

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 038-277703-5 ในวัน-เวลาราชการ

แบ่งปัน