โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบโอเน็ตได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2020 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  1. เด็กชายเดชาธร โสวรรณะ
  2. เด็กหญิงพิชชานันท์ คุณจันทรโชติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  3. เด็กหญิงธนารีย์ ปิ่นทอง
  4. เด็กชายไตรทศ อิ่มสวาสดิ์
  5. เด็กหญิงพัทธนันท์ ชูเชิด
  6. เด็กหญิงวริศรา ตันสกุล

แบ่งปัน