กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.๓

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2020 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

แบ่งปัน