วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2020 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รุ่น ๓๙

ระหว่างวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โดย บาทหลวงนรเทพ ภานุพันธ์

ผู้อำนวยการแผนกเยาวชน สังฆมณฑลจันทบุรี

ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารมารีอา

แบ่งปัน