กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ป.๔

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2020 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ระหว่างวันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

แบ่งปัน