กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ป.๕

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2020 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

แบ่งปัน