กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ อ.๒-๓

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2020 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ - ๓

วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง ชลบุรี

แบ่งปัน