รางวัลสุดยอดครูดี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2019 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

ครูมาลี เนินสมบูรณ์ชัย

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ตัวแทนโรงเรียนปรีชานุศาสน์ ชลบุรี

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑

รางวัลสุดยอดครูดี พ.ศ. ๒๕๖๓

สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคัดเลือกรับโล่

แบ่งปัน