ตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2019 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

วันที่ 17-19 ธันวาคม 2562

นายธานินทร์ ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี

มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ พิริยาพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนและคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนไปตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แบ่งปัน