แข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ 69

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2019 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69

ประจำปีการศึกษา 2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562

ผลการแข่งขัน "ท่องอาขยานทำนองเสนาะ" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

เด็กหญิงเบญญา กุลธนพงษ์

ได้รับเกียรติบัตร ระดับ "เหรียญทอง"

คุณครูผู้ฝึกซ้อม : คุณครูสุมาลี สกุลทองเงิน

แบ่งปัน