โครงการสัมผัสชีวิต

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2019 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

“การปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง”

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

แบ่งปัน