ครูรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้ามหาจักรีประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2019 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

ครังที่ ๓ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ครูมาลี เนินสมบูรณ์ชัย ได้รับรางวัลครูขวัญใจศิษย์ จากมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

แบ่งปัน