วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2019 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองชลบุรี

ได้ฉีดพ่นสารกำจัดยุงลาย

ตามอาคารเรียน และทุกบริเวณในโรงเรียน

แบ่งปัน