โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ กิจกรรมด้านอนามัย

วันพุธที่ 11 กันยายน 2019 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ กิจกรรมด้านอนามัย

ตรวจฟันนักเรียนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ เพื่อเตรียมเคลือบฟลูออไรด์

ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ถึง วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

โดย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเมืองชลบุรี

ณ ห้องอนุบาลชั้น ๑ อาคาร ๓๒

แบ่งปัน