กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2019 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

แบ่งปัน