กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2019 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

นักเรียนระดับชั้นชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

แบ่งปัน