กิจกรรมเข้าค่ายสัมผัสชีวิตชนบท

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2019 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

แบ่งปัน