พิธีเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2019 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ สนามโรงเรียนปรีชานุศาสน์

แบ่งปัน