คุรุมุทิตา

วันพุธที่ 10 เมษายน 2019 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

พิธีถวายบูชาขอบพระคุณและงานเลี้ยงอำลา ในโอกาสเกษียณอายุ คุณครูสายใจ มั่นเจริญพร (พ.ศ.๒๕๑๗-๒๕๖๒) คุณครูมณฑกานติ์ ศรีทองดี (พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๖๒) วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

แบ่งปัน