กิจกรรมค่ายพักแรม

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ระหว่างวันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ณ ศูนย์การเรียนรู้ สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง ชลบุรี

แบ่งปัน