ขอแสดงความยินดีกับ

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2018 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูมาลี เนินสมบูรณ์ชัย

ที่ท่านได้ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดชลบุรี ( ๓ คน )

เพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี

ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ ในระดับประเทศต่อไป

แบ่งปัน