กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2018 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

บูรณาการร่วมกับสะเต็มศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖

๓๐ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ณ ศูนย์การเรียนรู้ สวนปรีชา

แบ่งปัน