กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2018 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

บูรณาการร่วมกับสะเต็มศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

๒๙ กันยายน ๒๕๖๑

ณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์

แบ่งปัน