โครงการ ค่ายสัมผัสชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2018 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

"วิถีชีวิตสู่ความพอเพียงปี ๖๑"

ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙สิงหาคม ๒๕๖๑

ณ ศูนย์การเรียนรู้ สวนปรีชา

แบ่งปัน