คุณครูและสภานักเรียน ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี Cluster ชลบุรี

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2018 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมแบบคริสต์

ณ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพฯ

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

แบ่งปัน