กิจกรรมวันวิชาการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๕

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2018 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

“การพัฒนาการเรียนรู้และทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา”

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ สิหาคม ๒๕๖๑

แบ่งปัน