พิธีต้อนรับและอำลาซิสเตอร์ผู้บริหาร

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2018 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

พิธีต้อนรับ ซิสเตอร์ผู้อำนวยการ “ซิสเตอร์วันเพ็ญ ไชยเผือก” ซิสเตอร์ผู้ดูแลงานด้านโภชนาการ “ซิสเตอร์วารุณี ลออสิทธิภิรมย์” และอำลาซิสเตอร์ เพื่อไปรับหน้าที่ใหม่ ซิสเตอร์ดวงแข รัตโนภาส(ผู้อำนวยการ) ซิสเตอร์ภณิดา มัธยมชาติ วันที่ 4 พ.ค. 61

แบ่งปัน