ประวัติโรงเรียนปรีชานุศาสน์

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ เป็นโรงเรียนคาทอลิกประเภทสามัญศึกษา ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ก่อตั้งครั้งแรกปี พ.ศ.2474 และครั้งที่สองเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2498

เมื่อประมาณปี พ.ศ.2474 บาทหลวงแจง เกิดสว่าง (ขณะนั้นยังไม่ได้เป็นพระสังฆราช) ได้สร้างโรงเรียนขึ้นเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลพระเยซู”โดยมี นายสว่าง ธรรมอุปกรณ์ เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียนชาย - หญิง 20 คน ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนคริสตสงเคราะห์” และมีบาทหลวงอัลองส์ มาประจำเป็นองค์แรก

ปีพุทธศักราช 2483 เกิดสงครามอินโดจีน โรงเรียนถูกปิดลง หลังจากสงครามสงบ ในปี พ.ศ.2498 บาทหลวงราช อารีพรรค ได้ขออนุญาตทางราชการเปิดโรงเรียนขึ้นอีกครั้ง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2498 ได้สร้างอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น มี 4 ห้องเรียน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มี นายสนิท วงษ์นิพนธ์ เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนชาย-หญิง 96 คนและให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนปรีชานุศาสน์”

ปีพุทธศักราช 2504 บาทหลวงราช อารีพรรค ได้สร้างอาคารเรียนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และในปี พ.ศ.2506 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 มีครู 9 คน และมีนักเรียน 334 คน

ปีพุทธศักราช 2507 นายสนิท วงษ์นิพนธ์ ขอลาออกจากครูใหญ่ นายบุญล้อม ดีศรี ซึ่งเป็นครูประจำชั้นรับหน้าที่เป็นครูใหญ่แทน

ปีพุทธศักราช 2510 บาทหลวงอรุณ ธรรมธาดา เป็นเจ้าอาวาสและเป็นผู้จัดการโรงเรียนและในปีพุทธศักราช 2513 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี นายบุญล้อม ดีศรี เป็นครูใหญ่

ปีพุทธศักราช 2512 บาทหลวงวาณิช คุโรวาท เป็นเจ้าอาวาสและผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ นายดำริ จันทร์เกตุ เป็นครูใหญ่ ปีพุทธศักราช 2519 บาทหลวงสนิท วรศิลป์ เป็นเจ้าอาวาสและผู้จัดการโรงเรียน ได้สร้างหอประชุมของโรงเรียนและบ้านพักครู วันที่ 5 กรกฎาคมพ.ศ.2520 บาทหลวงบุญยง วรศิลป์เป็นเจ้าอาวาสและทำการแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการและซิสเตอร์บุญศรี วิสุทธิอุทัยกุล เป็นครูใหญ่

ปีพุทธศักราช 2522 ขอขยายชั้นเรียนอนุบาล 1-2 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และได้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง มีซิสเตอร์บุญศรี วิสุทธิอุทัยกุล เป็นครูใหญ่ ปีพุทธศักราช 2526 บาทหลวงบุญยง วรศิลป์ ได้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้นขึ้น 1 หลัง มีซิสเตอร์ ลำยงค์ อุ้นวุ้น เป็นครูใหญ่

ปีพุทธศักราช 2530 มีการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ปีพุทธศักราช 2531 ได้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง มีซิสเตอร์อุบล ผังรักษ์ เป็นครูใหญ่

img