Warning: include(head.php): failed to open stream: No such file or directory in /home3/cp947595/public_html/school/index.php on line 4

Warning: include(): Failed opening 'head.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php') in /home3/cp947595/public_html/school/index.php on line 4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์

ขอบข่ายเนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 1

      ปีการศึกษา 2565

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง MEP

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง MEP

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง MEP

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง MEP

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง MEP

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง MEP

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง IEP

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง IEP

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง IEP

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียนอังกฤษ-จีน)

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 COMMUNICATION

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 COMMUNICATION

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 LIFE AND SOCIETY

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (แผนการเรียนอังกฤษ-จีน)

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 COMMUNICATION

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 COMMUNICATION

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 LIFE AND SOCIETY

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนอังกฤษ-จีน)

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 COMMUNICATION

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 COMMUNICATION

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 LIFE AND SOCIETY
            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas