โรงเรียนปรีชานุศาสน์ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาและบูรณาการ

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019 ข่าวโดย ณรงค์ มุงต่อม

ระบบการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับสถานศึกษา/โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี และรับรางวัลสถานศึกษาปลอดบุหรี่ต้นแบบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลเมืองชลบุรี

แบ่งปัน