โครงการค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2017 ข่าวโดย ณรงค์ มุงต่อม

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 2และวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 สืบเนื่องจากภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลที่มีการใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุด กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบาย การปฎิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้โรงเรียนจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมกระตุ้นความสามารถทักษะการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเข้าถึงองค์ความรู้และก้าวทันโลกรวมถึงพัฒนาตนเอง 2. เพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ 3. เพื่อยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

แบ่งปัน