ค่ายกิจกรรมภาษาอังกฤษ

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2017 ข่าวโดย ณรงค์ มุงต่อม

เนื่องจากภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลที่มีการใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุด กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายการปฎิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้โรงเรียนจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมกระตุ้นความสามารถด้านทักษะการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้ 1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเข้าถึงองค์ความรู้และก้าวทันโลกรวมถึงพัฒนาตัวเอง 2.เพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ 3.เพื่อยกระดับความสามารถในการใช้ภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

แบ่งปัน