ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ จังหวัดชลุบรี เข้ากราบพระบรมศพ

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2017 ข่าวโดย ณรงค์ มุงต่อม

แบ่งปัน