ประกาศผลสอบเข้านักเรียนใหม่ 61

โรงเรียนปรีชานุศาสน์
342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : 038-277-703-5 โทรสาร : 038-261-440